स्थानिय न्यायीक सहजकर्ता छनौट अन्तरवार्ताको लागि छनौट भएका उमेदवारहरुको नामावली ।।