स्थानीय न्यायिक सहजकर्ताकाे नतिजा प्रकाशन गरिएकाे बारे ।